⇐جهت اطلاع از جزئیات خدمات ارائه شده در توسعه کیفیت برتر پارسه می توانید از طریق فرم تماس با ما سوالات خود را  مطرح نمایید.

کالیبراسیون و صلاحیت سنجی

HPLC

GC

Mass Spectrometer

UV/Vis Spectrophotometer

FTIR

Dissolution 

TOC

Atomic Absorption Spectrophotometer

OVEN

pH meter

خدمات آموزشی

 دوره های آموزشی آنالیز دستگاهی 

 دوره های آموزش کالیبراسیون

 دوره های آموزشی اعتبار سنجی

 دوره های آموزشی تخمین عدم قطعیت

 دوره های آموزشی مستندسازی ایزو

برگزرای دوره های آموزشی تحلیل آماری نتایج

 

 

 

 

مشاوره :

طراحی فضای آزمایشگاهی 

مشاوره در استقرار  ISO/IEC 17025

نانو تکنولوژی

دوره های  تعمیر و نگهداری

توسعه و روش آنالیز 

دوره های تخصصی آنالیز دستگاهی

مشاوره خرید تجهیزات آزمایشگاهی

صلاحیت سنجی

 

 

فهرست